De duurzaamheidsstrategie van Bos Seafood
Vers vishandel Bos Seafood zet zich elk jaar in voor het bevorderen van duurzaam ondernemen, want met een verdere groei van onze onderneming, groeit ook de verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving. Onze ambitie is om op termijn een van de leidende visleveranciers op het gebied van duurzaam ondernemen te worden.
Nederlandse verse vis is behalve in Nederland, maar in de hele wereld een belangrijke voedingsbron. De visindustie is een gezonde sector en genereert jaarlijks ca. 3,6 miljard euro. Meer dan 14.000 mensen werken in deze bedrijfstak. Helaas zijn een aantal visstanden in de Noordzee drastisch teruggelopen door overbevissing enerzijds, maar anderzijds ook door de afname van fosfaten in het water, waardoor het zgn. plankton (visvoedsel) drastisch is afgenomen, zodat de vis minder voedsel heeft en minder snel groeit.
Daardoor vindt Bos Seafood het van essentieel belang binnen de vissector aan de toekomst te werken en te denken. Bos Seafood hanteert een aantal uitgangspunten in het bedrijfsbeleid in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De agenda richt zich op drie strategische thema’s: klimaat en natuur, duurzaam ketenbeheer en sociale aspecten.
 

  1. Vers vishandel Bos Seafood streeft naar het spaarzaam omgaan met fossiele brandstoffen en het beperken van de afvalstromen binnen het bedrijf. Onze buitendienst rijdt met auto’s voorzien van relatief ‘schone” motoren en brandstoffen, zoals L.P.G. Alle koel/vrieswagens zijn voorzien van roetfilters in combinatie met moderne, schone dieselmotoren.
  2. Het werken aan helderheid en samenwerking in de keten.
  3. Het helpen om de natuurlijke hulpbronnen en het ecosysteem in stand te houden.
  4. Het stimuleren van verbeteringstechnieken m.b.t. visserij, kweek, verwerking en distributie.
  5. Het verantwoord omgaan met werknemers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden op lange termijn en gericht op wederzijds succes.
  6. Het rekening houden met de belangen van de samenleving.
  7. Het gezamenlijk meewerken aan passende oplossing van overbevissing, ongewenste bijvangsten en een optimaal beheer van het vangstwateren.
  8. Bos Seafood stelt voedselveiligheid centraal in de keten en het garandeert de afnemers een goede kwaliteit vis.
     

Bos Seafood streeft naar een ”duurzaam” aanbod en ontlasting van ”bedreigde” vissoorten.
Momenteel wordt ongeveer 42% van het door ons verkocht volume gerealiseerd door gekweekte visproducten. Dit zorgt voor een ontlasting van de natuurlijke visgronden. Naar onze verwachting zal het belang van kweekproducten alleen maar verder toenemen in de sector.